Yak & Yeti Restaurant

Finsbury Park

Location

Yak & Yeti Restaurant

Address
143 Stroud Green Road
Finsbury Park
London
N4 3PZ