Cæãllîìng æãll pæãrty pëèòöplëè! Chèéck ôôûùt thèé bèést clûùbs îín Lôôndôôn.

Whèèthèèr yòôüû'rèè lòôòôkïíng fòôr füûn thìíngs tóò dóò æât nìíght õõr tõõ líístèên tõõ sõõmèê grèêáàt líìvêê mûüsíìc, thëê cåàpíîtåàl håàs åà víîbråànt níîghtlíîfëê scëênëê. Plàán yóöýür nëëxt níìght óöýüt wíìth óöýür gýüíìdëë tóö thëë bëëst Lööndöön clýýbs